Algemene voorwaarden

DEEL A.

Artikel 1

ALGEMENE VERKOOP-, INZAMELINGS-, OPSLAG-, OVERSLAG-, BEWERKINGS- EN VERWERKINGSVOORWAARDEN van INTER-GREEN B.V.

Gevestigd te Beuningen Platinawerf 22-26

Begripsomschrijvingen

1.1 In deze “Algemene verkoop-, inzamelings-, opslag-, overslag-, bewerkings- en verwerkingsvoorwaarden” wordt verstaan onder:

 1. Aanbieding: de door Gebruiker aan Opdrachtgever uitgebrachte offerteen/ofprijsopgave met betrekking tot de verkoop en levering van goederen door Gebruiker en/of het Inzamelen, Opslaan, Overslaan, Bewerken en/of Verwerken van Afvalstoffen door Gebruiker;

 2. Acceptatie: constatering door Gebruiker dat de aard en de samenstelling van de door Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen overeenkomen met de Overeenkomst en voldoen aan de door Gebruiker gehanteerde acceptatievoorwaarden;

  1. waarop de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG) van toepassing is;

  2. die staan vermeld in de bijlage bij beschikking nr. 2000/532/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 3 mei 2000;

  3. die door Opdrachtgever aan Gebruiker worden aangeboden, Afvalstoffen: allestoffen, preparatenen/ofvoorwerpen: waarvan Opdrachtgever zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen; 3. Algemene Voorwaarden: deze “Algemene verkoop-, inzamelings-, opslag-, overslag-, bewerkings- en verwerkingsvoorwaarden”;

 4. Bewerken: het veranderen van de aard of hoedanigheid van de Afvalstof met fysisch en/of chemische en/of biologische methoden voor nuttige toepassing of verwijdering;

 5. Gebruiker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inter-Green B.V.;

 6. Inzamelen: het ophalen van Afvalstoffen bij Opdrachtgever en/of afgeven van Afvalstoffen door Opdrachtgever aan Gebruiker dan wel een door Gebruiker ingeschakelde vervoerder;

 7. Inzamelmiddel: ieder voorwerp dat door Gebruiker wordt gebruikt voor het Inzamelen van Afvalstoffen;

 8. Opdracht: iedere door Opdrachtgever aanvaarde Aanbieding;

 9. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie Gebruiker een Overeenkomst aangaat met betrekking tot de verkoop en levering van goederen door Gebruiker en/of het Inzamelen, Opslaan, Overslaan, Bewerken en/of Verwerken van Afvalstoffen door Gebruiker dan wel met wie Gebruiker onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst;

 10. Opslaan: alle handelingen op een locatie, waarbij een Afvalstof in een zekere ruimte min of meer statisch wordt gehouden. Met Opslaan wordt tevens bedoeld: het bundelen, samenpakken, overpakken, ompakken en samenvoegen van Afvalstoffen;

 11. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever die betrekking heeft op de verkoop en levering van goederen, dan wel het Inzamelen, Opslaan, Overslaan, Bewerken en/of Verwerken van Afvalstoffen door Gebruiker, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst;

 12. Overslaan: alle handelingen op een locatie, waarbij Afvalstoffen vanuit een Inzamelmiddel of een transportmiddel in een ander Inzamelmiddel respectievelijk transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld: (be)laden, overladen, overhevelen e.d. al dan niet op pneumatische of mechanische wijze, bijvoorbeeld door middel van kranen, transportbanen of leidingen;

 13. Partijen: Gebruiker en Opdrachtgever;

 14. Schriftelijk: een mededeling per brief, per telefax of per e-mail;

 15. Verwerken: het toepassen van:

  1. “Verwijderingshandelingen”, zoals genoemd in Bijlage I van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG); en/of

  2. “Handelingen van nuttige toepassing”, zoals genoemd in Bijlage II van de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG), op Afvalstoffen door Gebruiker alsmede alle andere handelingen die daartoe leiden dan wel verband mee houden.

 1. 1.2  Indien aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa.

 2. 1.3  In geval van strijdigheid prevaleert de tekst van het document dat als de Overeenkomst kan worden beschouwd, boven deze Algemene Voorwaarden.

 3. 1.4  Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle aanvragen, Aanbiedingen, Opdrachten, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten tussen Gebruiker en Opdrachtgever. De algemene voorwaarden of vergelijkbare voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. 1.5  Een Opdrachtgever ten aanzien van wie deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn geweest, wordt ook geacht akkoord te zijn gegaan met het van toepassing zijn van deze Algemene Voorwaarden op latere aanvragen, Aanbiedingen, Opdrachten, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten tussen Gebruiker en Opdrachtgever.

 5. 1.6  Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen, voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover deze Schriftelijk en uitdrukkelijk door Gebruiker zijn bevestigd.

 6. 1.7  Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige volledig van kracht blijven. In plaats van een eventueel ongeldige bepaling heeft te gelden een bepaling die de bedoeling van Partijen het meest benadert en geldig is.

 7. 1.8  Gebruiker is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden direct in werking op het door Gebruiker aangekondigde tijdstip.

 8. 1.9  De artikelen 1 tot en met 16 (Deel A) van deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op zowel de verkoop en levering van goederen door Gebruiker als op het Inzamelen, Opslaan, Overslaan, Bewerken en/of Verwerken van Afvalstoffen door Gebruiker. De artikelen 17 tot en met 19 (Deel B) van deze Algemene Voorwaarden hebben enkel betrekking op de verkoop en levering van goederen door Gebruiker en de artikelen 20 tot en met 24 (Deel C) van deze Algemene Voorwaarden hebben enkel betrekking op het Inzamelen, Opslaan, Overslaan, Bewerken en/of Verwerken van Afvalstoffen door Gebruiker.

 9. 1.10  Aan de opschriften (“kopjes”) bij en de nummering van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe. De opschriften en nummering zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

 10. 1.11  In geval van verschillen tussen deze Algemene Voorwaarden en vertalingen daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.


Artikel 2 Aanbiedingen

 1. 2.1  Alle door Gebruiker gedane Aanbiedingen, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen te allen tijden door Gebruiker worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Mocht de Aanbieding geen termijn voor aanvaarding bevatten, dan bedraagt de termijn voor aanvaarding 30 dagen.

 2. 2.2  Alle Aanbiedingen worden door Gebruiker naar beste weten en met de grootste zorg gedaan. Gebruiker staat er evenwel niet voor in dat de Aanbieding geen onjuistheden bevat. Indien blijkt dat de Aanbieding een of meer onjuistheden bevat, zal Gebruiker de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk Schriftelijk informeren. Onjuistheden in de Aanbieding kunnen de Gebruiker niet worden tegengeworpen en binden de Gebruiker niet, ook niet na de totstandkoming van de Overeenkomst.

 3. 2.3  Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, adviezen, berekeningen, mededelingen omtrent capaciteiten, resultaten en/of te verwachten prestaties en overige inlichtingen die door Gebruiker worden verstrekt, zijn voor Gebruiker niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van de goederen die door Gebruiker worden geleverd en/of de Inzamelings-, Opslag-, Overslag-, Bewerkings- en/of Verwerkingswerkzaamheden die door Gebruiker worden verricht.

 4. 2.4  Indien Opdrachtgever bij het verzoek tot het doen van een Aanbieding documenten, gegevens, tekeningen en dergelijke aan Gebruiker verstrekt, staat Opdrachtgever in voor de juistheid van de betreffende gegevens en zal Gebruiker haar Aanbieding hierop baseren.

 5. 2.5  Indien Opdrachtgever naar aanleiding van de Aanbieding van Gebruiker geen Opdracht verstrekt, is Gebruiker gerechtigd de gemaakte kosten ter zake de Aanbieding in rekening te brengen bij Opdrachtgever.


Artikel 3 Totstandkoming, annulering en uitvoering van de Overeenkomst

 1. 3.1  Een Overeenkomst met betrekking tot de verkoop en levering van goederen komt eerst tot stand op het moment dat Gebruiker de Opdracht daartoe Schriftelijk heeft aanvaard of indien door Gebruiker uitvoering aan de Opdracht wordt gegeven.

 2. 3.2  Een Overeenkomst met betrekking tot het Inzamelen, Opslaan, Overslaan, Bewerken en/of Verwerken van Afvalstoffen komt eerst tot stand op het moment dat Gebruiker het “omschrijvingsformulier afvalstoffen” en de Overeenkomst heeft ondertekend.

 3. 3.3  Alle (rechts)handelingen en gedragingen die in het kader van de totstandkoming, uitvoering en wijziging van een Overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever door een functionaris of werknemer van Opdrachtgever worden verricht, worden geacht bevoegdelijk namens Opdrachtgever te zijn verricht en binden Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich er jegens Gebruiker niet op beroepen dat ter zake deze handelingen of gedragingen geen bevoegdheid aanwezig is om Opdrachtgever rechtsgeldig te vertegenwoordigen of te binden.

 4. 3.4  Overeenkomsten worden geacht te zijn aangegaan voor de duur zoals Schriftelijk overeengekomen. Tenzij de Overeenkomst Schriftelijk en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie maanden is opgezegd, wordt de Overeenkomst na ommekomst van de overeengekomen duur stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als waarvoor de Overeenkomst is aangegaan.

 5. 3.5  Overeenkomsten op incidentele basis komen niet voor verlenging in aanmerking conform het voorgaande lid van dit artikel, tenzij anders overeengekomen door Partijen.

 6. 3.6  Opdrachtgever kan de Opdracht slechts annuleren indien Gebruiker daar Schriftelijk mee heeft ingestemd. Opdrachtgever is gehouden alle schade te vergoeden die Gebruiker lijdt tengevolge van de annulering. Deze schade is direct opeisbaar en wordt vastgesteld op minimaal 30% van het door Opdrachtgever aan Gebruiker te betalen bedrag indien uitvoering was gegeven aan de Opdracht, onverminderd het recht van Gebruiker op vergoeding van de daadwerkelijke door haar geleden schade als gevolg van annulering van de Opdracht door Opdrachtgever. De bevoegdheid tot annulering door Opdrachtgever vervalt indien Gebruiker de Opdracht Schriftelijk heeft aanvaard dan wel de overeengekomen goederen zijn geleverd dan wel de Afvalstoffen zijn Ingezameld, Opgeslagen, Overgeslagen, Bewerkt en/of Verwerkt. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van de annulering van de Opdracht door Opdrachtgever.

 7. 3.7  Opdrachtgever is verplicht aan Gebruiker tijdig en direct alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens te verschaffen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever jegens Gebruiker aansprakelijk is voor alle daaruit voortvloeiende schade.

 8. 3.8  Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat de door Gebruiker te leveren goederen en de daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming van overheidswege gestelde voorschriften ten tijde van de levering. Het gebruik van de goederen en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van Opdrachtgever.


Artikel 4 Wijzigingen ten aanzien van de Overeenkomst

 1. 4.1  Gebruiker is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst indien dit naar haar oordeel noodzakelijk is voor een goede en vakkundige uitvoering van de Overeenkomst dan wel indien uitvoering van de Overeenkomst niet langer mogelijk is als gevolg van een wijziging van overheidsvoorschriften c.q. Europese regelgeving of een wijziging in het acceptatiebeleid van afvalverwerkingsinrichtingen.

 2. 4.2  Door Opdrachtgever verlangde wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de Overeenkomst zijn slechts bindend indien deze Schriftelijk door Gebruiker zijn bevestigd of indien Gebruiker uitvoering geeft aan de door Opdrachtgever verlangde wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de Overeenkomst.

 3. 4.3  Indien de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde wijzigingen leiden tot een hogere prijs, is Gebruiker gerechtigd de prijs/het tarief dienovereenkomstig te verhogen en door te berekenen aan Opdrachtgever.


Artikel 5 Inschakeling derden

5.1 Gebruiker is bevoegd (delen van) de Overeenkomst te laten uitvoeren door derden dan wel over te dragen aan derden.

Artikel 6 Prijzen/tarieven

 1. 6.1  Alle prijzen/tarieven zijn, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, uitgedrukt in Euro’s en zijn gebaseerd op levering “af fabriek” (ex works) conform Incoterms 2010.

 2. 6.2  Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen/tarieven steeds exclusief alle directe en indirecte belastingen, invoerrechten en accijnzen, alsmede exclusief transport- en verzendkosten, administratie- en handelingskosten, milieutoeslagen en verzekeringspremies. Voornoemde belastingen, kosten, toeslagen en premies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 3. 6.3  Indien de kostprijs van de door Gebruiker te leveren goederen en/of het Inzamelen, Opslaan, Overslaan, Bewerken en/of Verwerken van Afvalstoffen na het uitbrengen van de Aanbieding en/of gedurende de looptijd van de Overeenkomst om wat voor reden dan ook stijgt, is Gebruiker gerechtigd de prijzen/tarieven zonder voorafgaande kennisgeving dienovereenkomstig te wijzigen en door te berekenen aan Opdrachtgever.

 4. 6.4  Indien op verzoek van Opdrachtgever of daartoe anderszins te goeder trouw genoodzaakt de normale werktijden moeten worden overschreden, heeft Gebruiker het recht daarvoor opslagen te berekenen en is Opdrachtgever gehouden deze te voldoen.


Artikel 7 Betaling

 1. 7.1  Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn alsmede conform de op de factuur vermelde betalingscondities.

 2. 7.2  Indien Opdrachtgever de overeengekomen betalingstermijn overschrijdt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de datum intreden verzuim tot de datum van algehele voldoening van hetfactuurbedrag.

 3. 7.3  Alle kosten ter zake de invordering van door Opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn vanaf dedatum intreden verzuim voor rekening van Opdrachtgever. Per datum intreden verzuim is Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten verschuldigd ten bedrage van 15% van het verschuldigde bedrag. Indien de daadwerkelijk door Gebruiker gemaakte kosten voor het incasseren van het openstaande bedrag hoger zijn dan 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, dan is Opdrachtgever gehouden de daadwerkelijke gemaakte kosten te vergoeden aan Gebruiker.

 4. 7.4  Indien Gebruiker haar vorderingen in een gerechtelijke procedure, arbitrage of bindend advies daaronder begrepen, aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met de procedure gemoeide daadwerkelijke gemaakte kosten aan Gebruiker te vergoeden. Hieronder zijn begrepen – doch niet beperkt tot – de kosten van deurwaarders, advocaten en procesgemachtigden alsmede het aan arbiters of bindend adviseurs verschuldigde honorarium en het griffie- dan wel vastrecht. Het bepaalde in dit artikel blijft van toepassing, ook indien voormelde kosten een eventuele proceskostenveroordeling te boven gaan.

 5. 7.5  Iedere betaling door Opdrachtgever wordt in de eerste plaats in mindering gebracht op de kosten (waaronder doch niet uitsluitend de kosten die zijn verschuldigd overeenkomstig lid 3 en lid 4 van dit artikel), vervolgens wordt iedere betaling in mindering gebracht op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom van de oudste openstaande factuur en de lopende rente.

 6. 7.6  Bij gebreke van een tijdige betaling door Opdrachtgever op enige factuur worden alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar.

 7. 7.7  Indien Opdrachtgever in verzuim is of Gebruiker redenen heeft eraan te twijfelen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen zal nakomen, is Gebruiker te allen tijde gerechtigd:

  1. van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen;

  2. haar verplichtingen ter zake de Overeenkomst en/of alle andere Overeenkomsten metOpdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten;

  3. te verlangen dat Opdrachtgever een, uitsluitend ter beoordeling van Gebruiker, deugdelijkezekerheid stelt. 8. Gebruiker zal gerechtigd zijn over te gaan tot een of meer van bovengenoemde maatregelen, indien Gebruiker naar eigen discretie van mening is dat de (gevreesde) tekortkoming van de Opdrachtgever dergelijke maatregelen rechtvaardigt. Indien Opdrachtgever niet op eerste verzoek van Gebruiker zekerheid stelt, dan wel onvoldoende zekerheid stelt, is Gebruiker gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter buitengerechtelijk te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle door Gebruiker geleden en nog te lijden schade. 1. 7.8  Bezwaren tegen de door Gebruiker verzonden facturen dienen binnen vijf werkdagen na dagtekening factuur Schriftelijk aan Gebruiker ter kennis te zijn gebracht, bij gebreke waarvan Gebruiker gerechtigd is de klachten niet meer in behandeling te nemen.

 2. 7.9  Verrekening of schuldvergelijking door Opdrachtgever is nimmer toegestaan. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten.

 3. 7.10  Ten aanzien van betalingen en verrekeningen is de administratie van Gebruiker te allen tijde bindend behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.


Artikel 8 Termijnen

 1. 8.1  De door Gebruiker opgegeven termijnen waarbinnen de goederen worden geleverd c.q. de Inzamelings-, Opslag-, Overslag-, Bewerkings- en/of Verwerkingswerkzaamheden worden verricht, zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering c.q. dienstverlening dient Gebruiker uiterlijk binnen 24 uur Schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Opdrachtgever zal Gebruiker in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook, als gevolg van overschrijding van de overeengekomen of door Gebruiker genoemde termijn. Opdrachtgever heeft in geval van overschrijding van de termijn geen recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van Opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de Overeenkomst in stand laat.

 2. 8.2  De door Gebruiker opgegeven termijnen beginnen eerst te lopen op de dag vermeld in de Overeenkomst dan wel de Schriftelijke bevestiging van de Opdracht door Gebruiker, mits:


a. b.

Artikel 9

alle benodigde gegevens of (hulp)middelen door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld van Gebruiker; en

Gebruiker de vooruitbetaling heeft ontvangen ingeval Partijen een vooruitbetaling zijn overeengekomen.

Overmacht

 1. 9.1  Onder overmacht aan de zijde van Gebruiker wordt verstaan elke van de wil van Gebruiker onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer doch niet uitsluitend gerekend: werkstakingen, stagnatie in de aanvoer van goederen, calamiteiten aan de zijde van Gebruiker, (burger)oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen, oproer, rellen, brand, andere bedrijfsstoornissen en maatregelen van overheidsinstanties.

 2. 9.2  Gebruiker zal Opdrachtgever van een overmachtstoestand op de hoogte stellen.

 3. 9.3  In geval van overmacht is Gebruiker ontslagen uit het nakomen van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, zonder dat Opdrachtgever enig recht op schadevergoeding kan doengelden.


Artikel 10 Opschorting en beëindiging

 1. 10.1  In de navolgende, niet limitatief bedoelde, gevallen is Opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is, en heeft Gebruiker het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder dat gerechtelijke tussenkomst vereist is, buitengerechtelijk te ontbinden:

  1. indien Opdrachtgever zijn faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, danwel in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, dan wel Opdrachtgever krachtens wetsbepaling onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld;

  2. indien Opdrachtgever (onderdelen van) zijn onderneming althans zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt dan wel staakt;

  3. indientenlastevanOpdrachtgeverconservatoirofexecutoriaalbeslagwordtgelegd;

  4. indien Opdrachtgever enige verplichting op grond van de Overeenkomst niet, niet tijdig of nietbehoorlijk nakomt. 2. Het voorgaande laat de overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding, van Gebruiker onverlet.

 3. 10.2  Alle vorderingen die Gebruiker in de gevallen als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel op Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn, terwijl Gebruiker voorts gerechtigd is alle haar toekomende goederen terug te nemen. 1. 10.3  Indien Gebruiker in gebreke is, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

 2. 10.4  Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van een ontbinding van de Overeenkomst.


Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. 11.1  Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker, is Gebruiker niet aansprakelijk voor enige schade van Opdrachtgever, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop de schade is ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt.

 2. 11.2  Aansprakelijkheid voor gevolgschade is te allen tijde uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer verstaan vertraging in de behandeling, stagnatie bij Opdrachtgever, het opnieuw moeten uitvoeren van een verrichting, gederfde winst en gemiste besparingen, aantasting van het vertrouwen/imago etc. hoe ook genaamd.

 3. 11.3  In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot hetgeen waarvoor de verzekering van Gebruiker dekking biedt en is Gebruiker slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van de daadwerkelijk door haar verzekeraar gedane uitkering vermeerderd met een eventueel door Gebruiker te dragen eigen risico. De verzekeringspolis en de polisvoorwaarden zijn ter inzage beschikbaar ten kantore van Gebruiker.

 4. 11.4  Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens Gebruiker geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade.

 5. 11.5  Binnen het kader van de beperking van de aansprakelijkheid in voorgaande leden van dit artikel is Gebruiker slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden die door Gebruiker zelf of in haar opdracht zijn verricht.

 6. 11.6  Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan Gebruiker kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Gebruiker ook aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.


Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. 12.1  Slechts na uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Gebruiker mag Opdrachtgever gebruik maken van de handelsnamen en merken die door Gebruiker in het handelsverkeer worden gebezigd.

 2. 12.2  Opdrachtgever is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van Gebruiker ten aanzien van de gebruikmaking van de door Gebruiker gevoerde handelsnamen en merken op te volgen.

 3. 12.3  Alle rechten die voortvloeien uit intellectuele- en industriële eigendom, alsmede auteursrechten blijven te allen tijde bij Gebruiker berusten.

 4. 12.4  Alle door Gebruiker verstrekte tekeningen, documenten en gegevens(dragers) blijven eigendom van Gebruiker.


Artikel 13 Algemene voorzieningen

 1. 13.1  Opdrachtgever is niet bevoegd de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 2. 13.2  Mochten de omstandigheden waarvan Partijen op het moment van totstandkoming van deOvereenkomst zijn uitgegaan, zodanig wijzigen dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid van één der Partijen niet meer kan worden gevergd, dan zal overleg plaatsvinden over het tussentijds wijzigen van de Overeenkomst, waarbij de bepalingen van artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing zijn.


Artikel 14 Geschillen

 1. 14.1  Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.

 2. 14.2  Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen geschillen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland – locatie Arnhem, onverminderd het recht van Gebruiker om Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.


Artikel 15 Toepasselijk recht

15.1 Op alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.

Artikel 16 Inwerkingtreding

16.1 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 20 november 2014 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30145272.

DEEL B. VERKOOP EN LEVERING VAN GOEDEREN

Artikel 17 Levering van goederen

 1. 17.1  Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de goederen door Gebruiker “af fabriek” (ex works) conform Incoterms 2010.

 2. 17.2  Partijen kunnen, ongeacht het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, overeenkomen dat Gebruiker zorg draagt voor het transport van de goederen, in welk geval Opdrachtgever evenwel aansprakelijk is voor het risico van opslag, laden, transport en lossen van de goederen.

 3. 17.3  In geval de te leveren goederen niet binnen de overeengekomen leveringstijd worden afgenomen of in geval de overeengekomen afroeptermijn niet door Opdrachtgever in acht wordt genomen, gaat het risico voor de te leveren goederen over op Opdrachtgever en is Gebruiker gerechtigd de betreffende goederen te factureren en de goederen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan, te verkopen of te vernietigen, een en ander ter keuze van Gebruiker. De kosten van opslag, verkoop of vernietiging komen voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 18 Inspecties en klachten

 1. 18.1  Opdrachtgever is verplicht de goederen terstond na levering op eventuele tekortkomingen en/of beschadigingen te controleren.

 2. 18.2  Klachten over de goederen dienen op straffe van verval van elk vorderingsrecht zo spoedig mogelijk, doch wat betreft uiterlijk waarneembare gebreken binnen 24 uur na het overeengekomen leveringstijdstip en wat betreft niet uiterlijk waarneembare gebreken binnen vijf werkdagen na het moment waarop Opdrachtgever de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, Schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten aan Gebruiker ter kennis te worden gebracht.

 3. 18.3  Elk vorderingsrecht vervalt hoe dan ook dertig dagen na levering dan wel dertig dagen na in ontvangstname (bij geëxporteerde goederen).

 4. 18.4  Na het constateren van enige tekortkoming en/of beschadiging is Opdrachtgever gehouden al datgene te doen respectievelijk na te laten dat redelijkerwijs mogelijk en noodzakelijk is ter voorkoming van (verdere) schade.

 5. 18.5  Opdrachtgever is gehouden alle voor het onderzoek van de klacht benodigde medewerking aan Gebruiker te verlenen, onder meer door Gebruiker in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking en verwerking van de goederen. Indien Opdrachtgever geen of onvoldoende medewerking verleent dan wel het onderzoeken van de klacht niet (meer) mogelijk is, kan Opdrachtgever jegens Gebruiker geen aanspraken meer geldend maken.

 6. 18.6  Retournering van de geleverde goederen aan Gebruiker kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Gebruiker. Ingeval van retournering dienen de goederen zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking te bevinden. De kosten voor retournering komen voor rekening van Opdrachtgever.

 7. 18.7  Indien de door Gebruiker geleverde goederen – de verpakking van een goed daaronder begrepen – bij levering enige beschadiging vertoont of anderszins niet aan de Overeenkomst beantwoordt en Opdrachtgever tijdig haar klacht overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit artikel heeft geuit, is Gebruiker, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn, naar eigen discretie gerechtigd de betreffende goederen te vervangen, dan wel voor de geleverde goederen een creditnota tot ten hoogste de factuurwaarde te verstrekken aan Opdrachtgever. Tot enige andere verplichting is Gebruiker nimmer gehouden.

 8. 18.8  Klachten geven Opdrachtgever niet het recht enige verplichting op te schorten.


Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud

 1. 19.1  Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven eigendom van Gebruiker totdat Opdrachtgever alle vorderingen die Gebruiker op Opdrachtgever heeft of zal verkrijgen, volledig heeft betaald.

 2. 19.2  Gebruiker is gerechtigd de goederen die in haar eigendom zijn gebleven terug te nemen indien Opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn verplichtingen jegens Gebruiker te voldoen, dan wel Gebruiker gegronde redenen heeft om te vrezen dat Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen zal tekortschieten dan wel indien de Overeenkomst op verzoek van een der Partijen wordt ontbonden. Opdrachtgever is gehouden Gebruiker in de gelegenheid te stellen de goederen terug te halen. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is niet gerechtigd eventuele vorderingen zijnerzijds te verrekenen met deze goederen dan wel op grond daarvan zijn verplichting tot ter beschikking stelling op te schorten.

 3. 19.3  Zolang op de geleverde goederen van Gebruiker een eigendomsvoorbehoud rust, is Opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te verwerken, te vervreemden, te verhuren, in gebruik te geven aan derden of enige vorm van zekerheid daarop te vestigen, tenzij een en ander geschiedt in het kader van normale bedrijfsuitoefening. Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van Gebruiker mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die Opdrachtgever uit hoofde van doorlevering van de goederen op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Worden de door Gebruiker geleverde goederen door Opdrachtgever in het kader van de normale bedrijfsuitoefening verwerkt in of tot andere producten, dan zal daarop op eerste verzoek en ten behoeve van Gebruiker een pandrecht worden gevestigd.

 4. 19.4  Opdrachtgever is gehouden de goederen als herkenbaar eigendom van Gebruiker af te zonderen van andere goederen en de goederen als een goed huisvader te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de goederen voor de duur van het eigendomsvoorbehoud voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico’s van beschadiging en/of tenietgaan door bijvoorbeeld brand, diefstal, verduistering en dergelijke. Op verzoek van Gebruiker verstrekt Opdrachtgever onverwijld en kosteloos een gewaarmerkt afschrift van de verzekeringspolis en de polisvoorwaarden alsmede bewijsstukken van (tijdige) premiebetaling.


DEEL C. INZAMELEN, OPSLAAN, OVERSLAAN, BEWERKEN EN VERWERKEN VAN AFV ALSTOFFEN

Artikel 20 Transport, verpakking en etikettering

 1. 20.1  Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever de Afvalstoffen voor eigen rekening en risico (laten) vervoeren naar de door Gebruiker aangewezen locatie.

 2. 20.2  Partijen kunnen Schriftelijk overeenkomen dat Gebruiker zorg draagt voor het transport van de Afvalstoffen naar de door Gebruiker aangewezen locatie, doch zulks gebeurt te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever, evenals schade ontstaan ten tijde van opslag, laden en lossen van Afvalstoffen.

 3. 20.3  Bij iedere partij Afvalstoffen die door Opdrachtgever wordt aangeboden, ongeacht welke Partij het transport van de Afvalstoffen naar de door Gebruiker aangewezen locatie verzorgt dan wel laat verzorgen, moet een volledig ingevulde begeleidingsbrief aanwezig zijn. De begeleidingsbrief moet zijn ondertekend door de daartoe bevoegde perso(o)n(en) van Opdrachtgever en de vervoerder.

 4. 20.4  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de verpakkingen van de in te zamelen Afvalstoffen aan de wettelijke (veiligheids- en milieu)vereisten voldoen. Opdrachtgever draagt zorg voor het vermelden van alle wettelijk (veiligheids- en milieu)vereiste gegevens op de verpakkingen en staat in voor de juistheid van deze gegevens. Voorts is Opdrachtgever gehouden te controleren of de gegevens, zoals vermeld op de verpakkingsmaterialen, corresponderen met de gegevens zoals vermeld op de begeleidingsbrief. Het transport van de Afvalstoffen kan pas plaatsvinden nadat Opdrachtgever deze verplichtingen is nagekomen. Opdrachtgever dient zich voorts te houden aan de aanwijzingen van Gebruiker of de door Gebruiker ingeschakelde vervoerder met betrekking tot de wijze waarop de Afvalstoffen dienen te worden aangeboden.

 5. 20.5  Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, worden de verpakkingen waarin Opdrachtgever de Afvalstoffen aanbiedt eigendom van Gebruiker.

 6. 20.6  Opdrachtgever respectievelijk de door Opdrachtgever ingeschakelde vervoerder dienen zich te houden aan de voorschriften en aanwijzingen die gelden op het terrein van Gebruiker. Betreding van het terrein van Gebruiker geschiedt geheel voor eigen risico.


20.7 De levering van Afvalstoffen kan uitsluitend geschieden nadat hiervan Schriftelijk melding is gedaan aan Gebruiker en Gebruiker de melding Schriftelijk heeft geaccordeerd. De melding dient ten minste twee werkdagen voorafgaand aan het moment van levering te zijn ontvangen door Gebruiker. Wanneer is voldaan aan voorgaande volzinnen kunnen de aangemelde Afvalstoffen iedere werkdag tussen 08.00 uur en 15.00 uur door of in opdracht van Opdrachtgever worden geleverd op de door Gebruiker aangewezen locatie.

Artikel 21 Terbeschikkingstelling van Inzamelmiddelen door Gebruiker

 1. 21.1  Schriftelijk kan worden overeengekomen dat Gebruiker Inzamelmiddelen aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. Voor het gebruik van de Inzamelmiddelen is Opdrachtgever een vergoeding aan Gebruiker verschuldigd.

 2. 21.2  Tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen, blijven de door Gebruiker aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen eigendom van Gebruiker.

 3. 21.3  Alle door Gebruiker aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen worden geacht zich in bruikbare staat te bevinden. Eventuele klachten hieromtrent dienen, binnen twee werkdagen na ter beschikking stelling door Gebruiker, Schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten ter kennis van Gebruiker te worden gebracht, bij gebreke waarvan Gebruiker gerechtigd is de klachten niet in behandeling te nemen.

 4. 21.4  Opdrachtgever dient de Inzamelmiddelen voor eigen rekening en risico als een goed huisvader te beheren. Opdrachtgever is gehouden nauwgezet de aanwijzingen van Gebruiker ten aanzien van de gebruikmaking, opslag en onderhoud van de door Gebruiker ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen op te volgen. Opdrachtgever is verplicht de Inzamelmiddelen voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico’s van beschadiging en/of tenietgaan door bijvoorbeeld brand, diefstal, verduistering en dergelijke. Op verzoek van Gebruiker verstrekt Opdrachtgever onverwijld en kosteloos een gewaarmerkt afschrift van de verzekeringspolis en de polisvoorwaarden alsmede bewijsstukken van (tijdige) premiebetaling.

 5. 21.5  Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventuele benodigde vergunningen voor het plaatsen van de aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen. De hieraan verbonden kosten en eventueel ter zake verbeurde boetes zijn voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden in dit verband.

 6. 21.6  Opdrachtgever moet de Inzamelmiddelen voor eigen rekening leeg en in goede staat aan Gebruiker retourneren op het in de Overeenkomst vermelde tijdstip en de aldaar vermelde locatie, bij gebreke waarvan Gebruiker gerechtigd is het terrein van Opdrachtgever te betreden teneinde de Inzamelmiddelen voor rekening en risico van Opdrachtgever op te halen. De kosten van lediging, reiniging en herstel van de Inzamelmiddelen zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 7. 21.7  Gedurende de periode dat het Inzamelmiddel door Gebruiker aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, komt het Inzamelmiddel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadigingen aan en/of verlies van de door Gebruiker ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen. Eventuele schade en/of verlies van de door Gebruiker ter beschikking gestelde Inzamelingsmiddelen dient terstond Schriftelijk aan Gebruiker te worden vermeld. Gebruiker is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect en van welke aard dan ook) veroorzaakt door de Inzamelmiddelen nadat deze door Gebruiker aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens Gebruiker ter zake geldend mochten maken.

 8. 21.8  Tenzij de schade het gevolg is van normale slijtage of is ontstaan door toedoen van Gebruiker of de door Gebruiker ingeschakelde vervoerder, zullen beschadigde Inzamelmiddelen voor rekening en risico van Opdrachtgever door of in opdracht van Gebruiker worden hersteld dan wel vervangen.

 9. 21.9  Opdrachtgever mag de door Gebruiker ter beschikking gestelde Inzamelmiddelen slechts gebruiken voor het Inzamelen van de Afvalstoffen waarop de tussen Partijen gesloten Overeenkomst betrekking heeft. Zonder uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Gebruiker is het Opdrachtgever niet toegestaan de Inzamelmiddelen naar een andere locatie te (laten) vervoeren. Het is Opdrachtgever voorts verboden de Inzamelmiddelen te verkopen, te verhuren dan wel anderszins te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.

 10. 21.10  Gebruiker is te allen tijde gerechtigd de Inzamelmiddelen bij Opdrachtgever te (doen) inspecteren en te (doen) vervangen dan wel om te (laten) wisselen.


Artikel 22 Houderschap, eigendom en risico

 1. 22.1  Indien Partijen zijn overeengekomen dat Gebruiker zorg draagt voor het Inzamelen van de Afvalstoffen, gaat Gebruiker de Afvalstoffen voor Opdrachtgever houden op het moment dat de Afvalstoffen zijn ingezameld, d.w.z. op het moment dat de Afvalstoffen de bodem van het Inzamelmiddel van Gebruiker raken.

 2. 22.2  Indien Partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever zelf zorg draagt voor de levering van de Afvalstoffen op de door Gebruiker aangewezen locatie, gaat Gebruiker de Afvalstoffen voor Opdrachtgever houden op het moment dat de Afvalstoffen zich bevinden op de door Gebruiker aangewezen locatie, d.w.z. op het moment waarop de Afvalstoffen de toegangspoort van de door Gebruiker aangewezen locatie passeren.

 3. 22.3  De eigendom van de Afvalstoffen gaat op Gebruiker over op het moment van Acceptatie van de Afvalstoffen door Gebruiker.

 4. 22.4  Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde, blijft Opdrachtgever zowel voor, tijdens als na de uitvoering van de Inzamelings-, Opslag-, Overslag-, Bewerkings- en/of Verwerkingswerkzaamheden jegens Gebruiker (werknemers van Gebruiker daaronder begrepen) en door Gebruiker bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde verwerker(s), aansprakelijk voor gevaarlijke en/of potentieel schade toebrengende eigenschappen van de van Opdrachtgever afkomstige Afvalstoffen, behoudens en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Gebruiker. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker (werknemers van Gebruiker daaronder begrepen) voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade die verband houden met de door Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen. Tevens vrijwaart Opdrachtgever Gebruiker voor alle aanspraken van werknemers van Gebruiker op vergoeding van schade die verband houden met de door Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen.


Artikel 23 Acceptatie en Verwerking

 1. 23.1  Acceptatie of weigering van de door Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen vindt plaats op basis van hetgeen is bepaald in de Overeenkomst en de door Gebruiker gehanteerde acceptatievoorwaarden, welke door Gebruiker aan Opdrachtgever zijn verstrekt of die van toepassing zijn op de uitvoering van de Overeenkomst of op basis van gewijzigde omstandigheden, nieuwe kennis, onvoldoende gegevens, onzekerheden, niet in te schatten risico, alsmede met inachtneming van de vigerende wet, regelgeving en/of aanwijzingen van het bevoegd gezag.

 2. 23.2  Gebruiker is gerechtigd de door of namens Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen niet te accepteren indien:

  1. de Afvalstoffen niet dusdanig door Opdrachtgever worden aangeboden conform de aanwijzingen van Gebruiker, welke zijn neergelegd in de Overeenkomst en/of acceptatievoorwaarden;

  2. een nader onderzoek van de door Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen naar het oordeel van Gebruiker noodzakelijk is;

  3. Opdrachtgever aan Gebruiker geen gelegenheid heeft gegeven monsters te nemen van de aangeboden Afvalstoffen. De kosten van monsterafname en analyse van de monsters komen voor rekening van Opdrachtgever;

  4. de geleverde Afvalstoffen geheel dan wel gedeeltelijk afwijken van de gegevens die Opdrachtgever aan Gebruiker heeft verstrekt;

  5. GebruikeringevolgeoverheidsvoorschriftendedoorOpdrachtgeveraangebodenAfvalstoffen niet zelf mag Inzamelen, Opslaan, Overslaan, Bewerken en/of Verwerken dan wel bij de Verwerking Afvalstoffen en/of restanten overblijven die door Gebruiker niet mogen worden bewaard op haar bedrijfslocatie dan wel bij derden en/of de Afvalstoffen niet worden geaccepteerd door een door Gebruiker aangezochte inrichting die afval verwerkt. 3. Een en ander ter exclusieve beoordeling van Gebruiker.

 4. 23.3  Indien de door Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen door Gebruiker om wat voor reden dan ook niet worden geaccepteerd, zal Gebruiker de Afvalstoffen:

  1. voor rekening van Opdrachtgever terug leveren aan Opdrachtgever mits deze krachtens artikel 10.37 Wet milieubeheer bevoegd is de Afvalstoffen in ontvangst te nemen;

  2. voor rekening van Opdrachtgever Verwerken; of

  3. voor rekening van Opdrachtgever een andere verwerker inschakelen die wel bevoegd is de Afvalstoffen te Verwerken.

 1. 23.4  Indien de door Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen door Gebruiker om wat voor reden dan ook niet worden geaccepteerd, is Opdrachtgever gehouden aan Gebruiker te vergoeden alle door Gebruiker gemaakte kosten, zoals – doch niet beperkt tot – de kosten van vervoer van de Afvalstoffen naar Opdrachtgever c.q. de door Gebruiker ingeschakelde verwerker, de (extra) kosten van Bewerking en Verwerking alsmede alle door Gebruiker geleden schade in welke vorm dan ook, zowel direct als indirect, waaronder mede wordt begrepen een boetebeding, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade en gevolgschade zoals gederfde winst.

 2. 23.5  Gebruiker is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat doordat Gebruiker de door of namens Opdrachtgever aangeboden Afvalstoffen niet accepteert. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens haar geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade als gevolg van het niet accepteren van de Afvalstoffen.


Artikel 24 Klachten

 1. 24.1  Klachten over de door Gebruiker verrichte Inzamelings-, Opslag-, Overslag-, Bewerkings- en/of Verwerkingswerkzaamheden dienen op straffe van verval van elk vorderingsrecht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen nadat de aanleiding tot de klacht zich heeft voorgedaan Schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten aan Gebruiker ter kennis te worden gebracht, bij gebreke waarvan Gebruiker gerechtigd is klachten niet meer in behandeling te nemen.

 2. 24.2  Elk vorderingsrecht vervalt hoe dan ook dertig dagen nadat de overeengekomen Inzamelings-, Opslag-, Overslag-, Bewerkings- en/of Verwerkingswerkzaamheden door Gebruiker zijn verricht.

 3. 24.3  Klachten geven Opdrachtgever niet de bevoegdheid zijn verplichtingen op te schorten.